Regulamin

GWARANCJA3

GWARANCJA3 to usługa wsparcia technicznego, mająca na celu przedłużenie okresu gwarancji udzielanej przez producenta, realizowana w formie przeprowadzania napraw i/lub wymiany towaru, a w przypadku, w którym naprawa i/lub wymiana nie są możliwe, poprzez dokonywanie zwrotów ceny zakupu, pomniejszonej o pewien procent z uwagi na zużycie towaru.

AKTYWACJA USŁUGI

Usługę GWARANCJA3 można aktywować ONLINE na stronie www.gwarancja3.pl, lub wypełnić wypełniając wszystkie pola certyfikatu przedłużenia gwarancji i wysyłając go, wraz z kopią dowodu zakupu oraz, jeżeli jest dostępna, kopią oryginalnej gwarancji wystawionej przez producenta, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany na certyfikacie, w nieprzekraczalnym terminie przed upływem roku od daty zakupienia produktu.

Wysłaniu formularza usługi GWARANCJA3, spółka Business Company S.p.A. zapewni Klientowi przedłużenie gwarancji oferowanej przez producenta, poprzez naprawę i/lub wymianę towaru, w granicach, o których mowa w ogólnych zamieszczonych poniżej.

CZAS TRWANIA I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

GWARANCJA3 ma na celu przedłużenie okresu gwarancji producenta na 3 lata (lub przez okres krótszy, w przypadku, jeśli okres obowiązywania oryginalnej gwarancji producenta przekracza 2 lata) od momentu wejścia w życie opisanego poniżej.

Okres świadczenia usługi wsparcia technicznego oferowany przez Gwarancja3 nie może przekraczać 60 miesiąca od daty zakupu produktu objętego gwarancją.

Okres wejścia w życie usługi Gwarancja3 dla każdego urządzenia/produktu określonego w certyfikacie jest ustalony następująco:

a) W przypadku klienta konsumenta zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia po upływie terminu ważności Gwarancji Prawnej wynoszącego 2 lata;

b) W przypadku klienta profesjonalnego zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia po upływie terminu ważności gwarancji producenta wynoszącej jedynie 1 rok.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

Usługa wsparcia technicznego GWARANCJA3 będzie świadczona w ten sam sposób i na tych samych warunkach, jakie zostały opisane w oryginalnym certyfikacie gwarancji wystawionym przez producenta i ważnym w momencie zakupu towaru.

W razie niedostarczenia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta, mają zastosowanie postanowienia gwarancyjne zamieszczone na stronie internetowej producenta tzn. na innej platformie.

Koszt pojedynczej naprawy w okresie obowiązywania niniejszego przedłużenia gwarancji nie może przekraczać kosztu wyszczególnionego w niniejszym certyfikacie, tj. 500,00 / 1000,00 / 2000,00 / 5000,00 euro (w zależności od wybranego certyfikatu).

Z gwarancji wyłączone są wszelkie uszkodzenia i usterki wcześniej znajdujące się poza zakresem oryginalnej gwarancji producenta, spowodowane rażącym zaniedbaniem lub powstałe z winy klienta, a także wynikające ze zwykłego zużywania się części urządzenia.

W przypadku wystąpienia takiego typu uszkodzeń czy usterek, spółka Business Company S.p.A zobowiązuje się do natychmiastowego przesłania klientowi kosztorysu, w celu dokonania ewentualnej naprawy.

Z tytułu naprawy produktu nie pobiera się od Klienta żadnej dodatkowej opłaty.

W okresie obowiązywania Gwarancji Prawnej, spółka Business Company S.p.A zaoferuje klientom usługi informacyjne, mające na celu jej właściwe użytkowanie.

Począwszy od pierwszego dnia po wygaśnięciu Gwarancji Prawnej, Klient będzie mógł korzystać z napraw produktu w ramach usługi GWARANCJA3 bez żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku, w którym produkt okaże się niemożliwy do naprawy, Klient będzie mógł otrzymać zwrot ceny zakupu produktu, po potrąceniu 10% od wartości zakupu za każdy rok, jaki upłynął od daty zakupu.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USTERKI

Od momentu wygaśnięcia Gwarancji Prawnej, w przypadku stwierdzenia usterki urządzenia, Klient powinien połączyć się ze stroną www.gwarancja3.pl lub wysłać wiadomość e-mail na adres: pomoc@gwarancja3.pl lub też skorzystać z bezpłatnej linii telefonicznej 800080161 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00) w celu podania danych osobowych oraz szczegółowych informacji na temat certyfikatu Gwarancja3; Dział obsługi klienta sprawdzi wówczas poprawność tych danych i powiadomi Klienta o sposobie i terminie naprawy produktu.

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF

GARANZIA3 COVER

GWARANCJA3 COVER to usługa wsparcia technicznego, mająca na celu przeprowadzenie jednej naprawy wyłącznie w przypadku uszkodzenia przypadkowego, w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zakupu produktu; ponadto w przypadku, kiedy naprawa nie jest możliwa, dokonany zostanie zwrot ceny zakupu, pomniejszony o 30%.

W przypadku szkody nieuznawanej jako uszkodzenie przypadkowe, jak na przykład: wady wykazane w trakcie trwania gwarancji prawnej, szkody na akcesoriach, szkody na częściach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie produktu, szkody spowodowane rażącym zaniedbaniem lub powstałe z winy Klienta, szkody w oprogramowaniu, szkody na skutek korozji i/lub oksydacji, szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem odmiennym od tego określonego przez producenta, a także wynikające ze zwykłego zużywania się części produktu, Business Company S.p.A. poinformuje Klienta o niemożliwości wykorzystania usługi GWARANCJA3 COVER i zwróci nienaprawiony produkt.

AKTYWACJA USŁUGI

Usługę GWARANCJA3 COVER można aktywować na stronie www.gwarancja3.pl, w ciagu 7 (siedmiu) dni od daty zakupienia produktu. Po aktywacji usługi GWARANCJA3 COVER, spółka Business Company S.p.A. zapewni Klientowi usługę pomocy technicznej na pojedynczą naprawę lub zwrot ceny produktu, w granicach opisanych poniżej.

CZAS TRWANIA I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

GWARANCJA3 COVER polega na wykonaniu pojedynczej naprawy lub zwrocie ceny produktu w przypadku uszkodzenia przypadkowego i zaczyna obowiązywać od momentu opisanego poniżej:

  • GWARANCJA3 COVER zaczyna obowiązywać od daty zakupu produktu, przez maksymalny okres 12 (dwunastu) miesięcy, zgodnie z dowodem zakupu i/lub do wykorzystania pojedynczej naprawy  lub zwrotu ceny produktu.
  • Aby skorzystać z usługi GWARANCJA COVER, certyfikat musi zostać aktywowany w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakupu produktu.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

Usługa GWARANCJA3 COVER będzie świadczona w ten sam sposób, jak zostało to opisane w oryginalnym certyfikacie gwarancji wystawionym przez producenta i ważnym w momencie zakupu towaru.

Koszt pojedynczej naprawy lub zwrot ceny produktu w okresie obowiązywania niniejszego rozszerzenia gwarancji nie może przekraczać kosztu wyszczególnionego w niniejszym certyfikacie, tj. 250,00 / 500,00 / 1000,00 euro (w zależności od wybranego certyfikatu).

Z gwarancji wyłączone są wszelkie uszkodzenia i usterki nieuznawane za przypadkowe, a wcześniej wyszczególnione.

Z tytułu naprawy produktu nie pobiera się od Klienta żadnej dodatkowej opłaty.

Począwszy od pierwszego dnia po aktywacji usługi GWARANCJA3 COVER, Klient w przypadku uszkodzenia przypadkowego, będzie mógł skorzystać z naprawy produktu bez żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku, gdy naprawa produktu okaże się niemożliwa, dokonany zostanie zwrot ceny zakupu, pomniejszony o 30%.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USTERKI

Klient powinien połączyć się ze stroną www.gwarancja3.pl lub wysłać wiadomość e-mail na adres: pomoc@gwarancja3.pl lub też skorzystać z bezpłatnej linii telefonicznej 800080161 w celu podania danych osobowych oraz szczegółowych informacji na temat certyfikatu GWARANCJA3 COVER; Dział Obsługi Klienta sprawdzi wówczas poprawność tych danych i powiadomi Klienta o sposobie i terminie naprawy produktu.

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF