POLITYKA PRYWATNOŚCI & WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO UMOWNIE DO GWARANCJI WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na mocy artykułu 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami.
Pragniemy poinformować Państwa, że w celu nawiązania i wykonania z Wami stosunków umownych, nasza organizacja jest w posiadaniu (lub może wejść w posiadanie) danych Was dotyczących -nabytych przez nas ustnie, bezpośrednio lub od osób trzecich, a zakwalifikowanych jako personalne zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami.
Ustawa ta przewiduje przede wszystkim, iż ten, kto przetwarza dane osobowe jest zobowiązany do poinformowania podmiotu zainteresowanego o rodzaju przetwarzanych danych oraz o niektórych elementach kwalifikujących je do przetwarzania: musi odbywać się to z prawidłowością i przejrzystością, w poszanowaniu poufności i Waszych praw. Zgodnie z tą zasadą dostarczamy Państwu następujących informacji:

  • RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe i/lub podatkowe oraz – ewentualnie – dane natury ekonomicznej, które są niezbędne do wykonywania będących w toku lub przyszłych stosunków umownych. Aby móc przetwarzać niektóre dane, muszą Państwo wyrazić na to zgodę: jeśli wyrażacie zgodę na przetwarzanie Waszych danych, zaznaczcie odpowiedni kwadracik w formularzu rejestracyjnym.

  • CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane są przetwarzane w związku z wymogami wynikającymi z umowy, a w konsekwencji w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i podatkowych oraz umożliwienia skutecznego zarządzania relacjami finansowymi i handlowymi. Dane będą przetwarzane przez cały okres trwania stosunku umownego i później, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i do celów administracyjnych oraz handlowych. Dane nie będą przetwarzane celem powiadomienia Państwa o promocjach i/lub inicjatywach handlowych Business Company S.p.A., z wyjątkiem tych klientów, którzy w trakcie rejestracji na naszej stronie, wyrazili zgodę na zapisanie się do naszego newslettera.

  • SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem narzędzi i procedur gwarantujących ich poufność i bezpieczeństwo, i będzie miało miejsce zarówno na nośnikach papierowych jak i z pomocą nośników informatycznych.
Poprzez “Pomoc nośników informatycznych” rozumie się:
• przetwarzanie danych w biurach Business Company S.p.A.
• przetwarzanie danych na serwerach obsługujących hosting i domeny związane z gwarancją3
Należy sprecyzować, iż dane dotyczące kart kredytowych i/lub transakcji handlowych nie są przez nas ani zapamiętywane, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób. Takie dane są przekazywane przez klienta bezpośrednio do dostawcy (lub dostawcom) elektronicznych usług płatniczych i nie są one nigdy przekazywane Business Company S.p.A. Informacja na mocy art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami – złożona przez dostawców – jest widoczna pod adresem: http://www.paypal.com.

  • OBOWIĄZEK LUB PRAWO DOSTARCZANIA DANYCH

W odniesieniu do danych, z jakimi mamy obowiązek się zapoznać, celem wypełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń i norm unijnych tj. rozporządzeń wydanych przez upoważnione do tego zgodnie z prawem władze oraz organy nadzorcze i kontrolne, brak udostępnienia przez Państwa danych uniemożliwi nam ustanowienie, czy też kontynuację stosunków w ściśle określonym zakresie, w jakim dane te są niezbędne do realizacji usług wynikających z niniejszych relacji.

W odniesieniu do danych, z którymi nie mamy obowiązku się zapoznać, brak ich udostępnienia przez Państwa będzie przez nas każdorazowo oceniany, a w konsekwencji wpłynie na nasze decyzje, z uwagi na dużą wagę, jaką nasza organizacja przywiązuje do danych, które, pomimo naszych żądań, nie zostały dostarczone.

  • ZAKRES ZNAJOMOŚCI PAŃSTWA DANYCH

Wymienione poniżej kategorie podmiotów mogą zapoznać się z Państwa danymi, działając w charakterze osób odpowiedzialnych lub przydzielonych do przetwarzania danych, wyznaczonych przez niżej podpisaną Business Company S.p.A., właściciela zasobów danych osobowych:
– biura protokołu i wewnętrzny sekretariat
– pracownicy ds. księgowości i wystawiania faktur
– pracownicy ds. handlu towarem i usługami

  • INFORMOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE

Wasze dane nie będą przez nas rozpowszechniane, czyli że z ich treścią nie będą zaznajamiane podmioty nieokreślone. Nie będą także oddawane do ich dyspozycji ani konsultacji.
Wasze dane będą mogły być przez nas przekazane, rozumiejąc przez to pojęcie zaznajomienie się z ich treścią przez jeden lub kilka podmiotów określonych, w następujący sposób:
– podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do danych na mocy rozporządzenia prawa, regulaminu lub normy unijnej, w zakresie określonym przez takie normy
– podmiotom, które muszą uzyskać dostęp do Waszych danych do celów pomocniczych w stosunku jaki istnieje między Wami a nami, w zakresie ściśle koniecznym do wykonania zadań dodatkowych (takich jak na przykład instytucje kredytowe, PayPal czy firmy wysyłkowe)
– podmiotom – naszym konsulentom, w zakresie koniecznym do wypełnienia ich zadania w naszej organizacji, z uprzednim uzyskaniem przez nich od nas listu zlecenia, który narzuci obowiązek zachowania poufności i bezpieczeństwa.

  • WASZE PRAWA

Poniżej przytaczamy fragment artykułu art. 18 ust. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , by przypomnieć Państwu, że przysługują Wam następujące prawa:
– prawa do uzyskania potwierdzenia istnienia danych osobowych Państwa dotyczących, nawet jeśli nie są one jeszcze zarejestrowane, i informacji przekazanej w zrozumiałej formie
– prawa do sprawdzenia źródła danych osobowych oraz cele i tryby ich przetwarzania
– prawa do wskazania zastosowanej logiki w przetwarzaniu danych z pomocą narzędzi elektronicznych
– prawa do żądania aktualizacji, korekty lub, o ile jest zainteresowanie, integracji danych
– prawa do usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych, które zostały przetworzone niezgodnie z prawem
– prawa do usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych, które nie wymagają ich przechowywania, w związku z celami dla których dane zostały zgromadzone a następnie wykorzystane
– prawa do żądania poświadczenia, że aktualizacja, korekta, integracja, wykasowanie, anonimizacja lub zablokowanie danych zostało ujawnione, również ze względu na ich treść, tym którzy zostali poinformowani o danych lub którzy dane te rozpowszechnili, z wyjątkiem przypadków, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać zastosowania środków w znacznym stopniu nieproporcjonalnych względem chronionego prawa.
– prawa do wyrażenia uzasadnionego sprzeciwu, co do przetwarzania danych w całości lub w części, z powodów prawnych, Was dotyczących, chociaż odnoszących się do gromadzenia danych
– prawa do wyrażenia uzasadnionego sprzeciwu, co do przetwarzania danych. w całości lub w części, do Was dotyczących w celu wysłania materiału promocyjnego lub sprzedaży bezpośredniej albo w celu wykonania badania rynku lub informacji handlowej.
W celu obrony Waszych praw możecie zwrócić się do Właściciela zasobów danych osobowych – w osobie kierownika przy siedzibie naszej organizacji.

  • WŁAŚCICIEL I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Właścicielem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Business Company S.p.A., którego dane są następujące:
Business Company S.p.A.,
Warszawa 02-697
ul. Rzymowskiego 53
Tel +48 224411711
Faks +48 5480001

POLITYKA COOKIES

 

Informacja nt. plikow cookies, na mocy art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami
Business Company S.p.A., z siedzibą prawną przy via Irno, Loc. Sardone, snc, Pontecagnano Faiano (Salerno) – 84098 – Italy, informuje na mocy art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami i zgodnie z przepisem, który wszedł w życie dn. 22 marca 2013r., iż niniejsza strona używa plików cookies (tzn. małych plików tekstowych, które każda odwiedzona przez Ciebie strona internetowa przesyła i zapisuje na serwerze Twojego urządzenia, w celu ponownego ich wyświetlenia na tym samych stronach w trakcie kolejnego odwiedzeniu przez Ciebie witryny).
Na stronie, którą oglądasz używamy plików cookie: technologii użytecznej, by polepszyć Twoją nawigację w sieci. Niniejszą Polityką Cookies chcemy pomóc Ci zrozumieć cechy i cele plików cookies oraz sposoby na ich ewentualne wyłączenie.
Będąc właścicielami zasobów danych osobowych, możemy zmieniać tę Politykę w każdym momencie: każda dokonana przez nas zmiana wchodzi w życie od daty jej publikacji na stronie internetowej.
Informacja nt. Cookies:
Strony internetowe wykorzystują inteligentne i użyteczne techniki w celu ułatwienia dostępu i zwiększenia atrakcyjności stron dla każdego gościa, który je odwiedza. Jedna z najbardziej znanych tego typu technik polega na wykorzystaniu cookies (tzw. ciasteczek). Cookies mogą być używane przez właścicieli stron internetowych lub podmioty zewnętrzne – np. ogłoszeniodawców – komunikujące się za pośrednictwem strony internetowej, którą odwiedzasz. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe w komputerach użytkowników. Zawierają informacje, które mogą służyć do śledzenia Twojej aktywności na różnych stronach internetowych, wykorzystujących ten sam plik cookie. Cookies są klasyfikowane według czasu trwania oraz ich twórcy. Uważamy, że powinieneś(aś) wiedzieć, jakie cookies są wykorzystywane na naszych stronach i w jakim celu. Cel jest trojaki: chcemy zapewnić Ci prywatność, łatwość korzystania i jak najlepsze finansowanie naszej strony internetowej. Z poniższego opisu dowiesz się więcej o rodzaju cookies na naszych stronach i celach ich wykorzystywania.
Wykorzystanie plików cookies przez Gwarancja3.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu pozyskiwania danych statystycznych nt. odwiedzających nas osób i do rejestrowania informacji o preferencjach użytkowników w trakcie odwiedzania stron internetowych. Używając plików cookies, mamy na celu ułatwienie Ci korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies i ich funkcjonalność

Istnieją różne rodzaje cookies, wykorzystywane w różnych celach. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej spotykanych rodzajów cookies i ich przeznaczenie.
• Pliki cookies techniczne i sesyjne
Cookies sesyjne (tymczasowe). Plik cookie sesyjnego jest przechowywany w pamięci Twojego komputera w czasie, gdy przeglądasz stronę internetową, np. w celu monitorowania wybranej przez Ciebie wersji językowej strony. Cookies sesyjne są przechowywane w Twoim komputerze tylko przez krótki okres – do chwili zamknięcia przeglądarki internetowej – po czym są usuwane.
• Pliki cookies trwałe i śledzące

Plik cookie trwałego jest zapisywany w twoim komputerze i przechowywany przez długi okres. Tego rodzaju plik cookie ma określoną datę ważności. Cookies trwałe pozwalają stronom internetowym pamiętać Twoje dane i ustawienia na wypadek kolejnych odwiedzin. Dzięki temu dostęp do strony staje szybszy i wygodniejszy, np. nie musisz ponownie się logować. Po upływie daty ważności plik cookie jest automatycznie usuwany, w chwili gdy wejdziesz na stronę internetową, które go wygenerowała.
• Cookies własne

Pliki cookies umieszczane bezpośrednio przez daną stronę internetową (domenę widniejąca na pasku adresu przeglądarki internetowej) i które tylko przez nią mogą być odczytywane. Tego rodzaju cookies są powszechnie stosowane w celu przechowywania informacji, takich jak np. Twoje preferencje jako użytkownika strony, i wykorzystywane podczas Twojej następnej wizyty na stronie.
• Cookies zewnętrzne

Pliki cookies umieszczane przez domeny inne niż ta, która widnieje na pasku adresu przeglądarki internetowej. Innymi słowy, są pliki umieszczane przez organizację inną, niż właściciel danej strony internetowej. Tego rodzaju cookies są stosowane w celu pozyskiwania danych na potrzeby reklamy i personalizacji treści, a także w celach statystycznych. Jako że cookies zewnętrzne umożliwiają bardziej kompleksową obserwację zwyczajów użytkownika, są uznawane za bardziej problematyczne w kontekście ochrony prywatności. Dlatego większość przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies zewnętrznych.
Jak i jakie pliki cookie mogą być przez nas używane:
________________________________________
Nazwa: Pliki cookie techniczne
Rodzaj: Pliki cookie do nawigacji
Cel i opis pliku cookie: Pliki cookie techniczne mają na celu umożliwienie normalnej nawigacji i korzystania ze strony internetowej: logowanie do prywatnego konta, zarządzanie wózkiem, zamówieniami itd. Blokując te pliki, można uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie strony.
________________________________________
Nazwa: Google Analytics
Rodzaj: Pliki cookie zewnętrzne
Cel i opis pliku cookie: Używamy tego rodzaju usługi analizy web dostarczanej przez Google Inc. w celu uzyskania gromadzonych informacji statystycznych do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Google zapamiętuje informacje zebrane przez pliki cookie na serwerze, które mogą zostać przeniesione nawet do Stanów Zjednoczonych. Google zastrzega sobie przekazanie zebranych informacji dzięki plikom cookie podmiotom trzecim, w przypadkach, gdzie jest to wymagane przez prawo lub tam, gdzie podmiot trzeci dokona analizy danych na własny rachunek. Google nie powiąże Waszego adresu IP z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google, celem uzyskania bardziej szczegółowego profilu użytkownika.
Dalsze informacje dot. zarządzania prywatnością i/lub sposobu jak odrzucić czy wyeliminować ten rodzaj pliku cookie, znajdziesz na URL: https://www.google.com/intl/pl/analytics/
Użytkownik może wyłączyć w sposób selektywny funkcję Google Analytics, instalując na własnej przeglądarce komponent opt-out dostarczany przez Google. Aby wyłączyć funkcję gromadzenia danych przez Google Analytics, należy kliknąć na poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
________________________________________
Nazwa: Treści embeddowane
Rodzaj: Pliki cookie zewnętrzne
Cel i opis pliku cookie: Czasami wykorzystujemy filmy wideo Youtube i Vimeo, treści z Twittera, Facebooka, Google+ i z reguły – w zależności od potrzeby – treści embeddowane pochodzące z innych platform. Nie możemy kontrolować plików, zamieszczanych przez strony podmiotów trzecich i dlatego przypominamy, iż należy zapoznać się z polityką prywatności innych witryn bezpośrednio u podmiotów trzecich, w celu posiadania większej kontroli nad tymi plikami cookie. Poniżej zamieszczamy kilka użytecznych linków dot. polityki plików cookie podmiotów trzecich:
• Facebook https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
• Twitter https://twitter.com/privacy?lang=pl
• Youtube http://www.google.it/intl/pl/policies/privacy/
• Google+ http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/
• Vimeo vimeo.com/cookie_policy
________________________________________
Nazwa: Google Fonts
Rodzaj: Pliki cookie zewnętrzne
Cel i opis pliku cookie: W niektórych częściach strony używamy czcionki z Google Fonts. Odnośnie informacji nt. plików cookie prosimy kliknąć na poniższy link: http://www.google.it/intl/pl/policies/privacy/
________________________________________
Nazwa: Google AdWords
Rodzaj: Pliki cookie zewnętrzne
Cel i opis pliku cookie: Używamy tej usługi, aby dostarczyć Ci wiadomości promocyjnych i remarketingowych o innych stronach partnerskich Google Inc. Aby wyłączyć pliki cookie używane przez Google, wejdź na stronę: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/94230?hl=pl
________________________________________
Nazwa: Facebook Remarketing
Rodzaj: Pliki cookie zewnętrzne
Cel i opis pliku cookie: Na niektórych stronach używamy, choć nie w sposób ciągły, Facebook Remarketing, służącej do przeprowadzania kampanii promocyjnych. Facebook Remarketing jest usługą remarketingową i Behavioral Targeting dostarczaną przez Facebook, Inc, która łączy działalność tego miejsca online z siecią reklamową Facebooka. Aby zrobić Opt Out, odwiedź poniższą stronę: http://www.aboutads.info/choices/ – Odnośnie polityki: https://www.facebook.com/about/privacy/
________________________________________
Nazwa: AddThis
Rodzaj: Pliki cookie zewnętrzne
Cel i opis pliku cookie: Używamy AddThis dla przycisków, w celu udostępnienia treści na różnych portalach społecznościowych. Odnośnie polityki prywatności i w celu przeprowadzenia Opt Out, odwiedź poniższą stronę: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
________________________________________

Zarządzanie plikami cookie
• Jak wyświetlać pliki cookie
Ponieważ cookies są zwykłymi plikami tekstowymi, ich zawartość można przeglądać w dowolnym programie czy edytorze tekstu. Żeby otworzyć plik cookie, kliknij go. Poniżej przedstawiamy listę łączy do informacji o sposobie przeglądania cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twojej przeglądarki nie ma na liście, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą cookies w Twojej przeglądarce. Jeżeli korzystasz z telefonu komórkowego, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika swojego telefonu.
Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

• Wyłączanie/włączanie lub eliminowanie plików cookie
W celu ograniczenia lub zablokowania cookies należy skorzystać z menu ustawień przeglądarki internetowej.
Jeżeli nie chcesz, by strony internetowe umieszczały cookies w Twoim komputerze, możesz wybrać opcję powiadamiania przed umieszczeniem każdego cookies. Możesz również wybrać opcję odrzucania przez przeglądarkę wszystkich cookies lub tylko cookies zewnętrznych. Podobnie jak powyżej, masz możliwość usuwania już umieszczonych cookies. Pamiętaj, że musisz wprowadzić ustawienia odrębnie dla każdej przeglądarki internetowej i komputera, z których korzystasz.

Pamiętaj również, że jeżeli nie zaakceptujesz cookies, nasza strona internetowa może przestać działać prawidłowo. Niektóre jej funkcje mogą zostać utracone, zaś niektóre strony mogą stać się niedostępne. Co więcej, odrzucenie cookies nie uwolni Cię od wyświetlania reklam na stronie. Spowoduje jedynie, że reklamy nie będą dostosowane do twoich zainteresowań i będą częściej powtarzane

Każda przeglądarka internetowa posiada odmienny mechanizm wprowadzania ustawień. W razie potrzeby skorzystaj z funkcji pomocy w przeglądarce, by wybrać właściwe ustawienia.

W celu wyłączenia cookies w telefonie komórkowym zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika swojego telefonu. Informacje bardziej szczegółowe dotyczące plików cookie w Internecie są dostępne pod adresem: http://www.aboutcookies.org/
Inne pliki cookie/ cookie nieprzewidziane
Biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania Internetu i stron internetowych, nie zawsze mamy wgląd w cookies umieszczane przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy strona internetowa zawiera tzw. obiekty osadzone: tekst, dokumenty, zdjęcia lub krótkie filmy przechowane przez podmiot zewnętrzny, lecz wyświetlane na lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Dlatego jeżeli napotkasz tego typu cookie na tej stronie internetowej, powiadom nas o tym. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z właściwym podmiotem zewnętrznym i zażądać informacji o rodzaju umieszczanych cookies, powodu ich umieszczania, czasie wygaśnięcia oraz metodach ochrony Twojej prywatności.

Kontakt

Przedstawione zasady mogą co jakiś czas ulegać zmianie, w związku ze modyfikacjami przeprowadzanymi na naszej stronie internetowej lub zmianą przepisów dotyczących cookies. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień i cookies w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze wersja jest dostępna na niniejszej stronie internetowej.
W razie pytań i/lub uwag, skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy